Regulamin sklepu ForeverStrong.pl

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.foreverstrong.pl . Sprzedającym jest Ocaso USA LLC, z siedzibą pod adresem: 30190 US Highway 19N, Suite 1202, Clearwater, FL, 33761, USA , prowadzący działalność na podstawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegający wpisowi do rejestru w/w spółek w stanie Floryda, USA o numerze EIN: 88-3504722, zwany dalej „SPRZEDAWCĄ”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 739502684, koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfikatorem operatora.

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@foreverstrong.pl.

 

 • I Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.foreverstrong.pl ;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.foreverstrong.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ocaso USA LLC a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 • 2 Zasady ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.foreverstrong.pl

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

 1. Sklep internetowy www.foreverstrong.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

 • 3 Składanie zamówień

 

 1. Jako firma zarejestrowana na terenie USA nie wystawiamy faktur VAT, na życzenie Klienta wystawiamy rachunki/invoices.

 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

 

 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

10.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. smak, kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. W przypadku produktów oznaczonych jako gratisy Klient akceptuje fakt, że są one nadawane przez system automatycznie w losowym wariancie, rozmiarze i kolorze. Nie ma możliwości wymiany gratisów uzyskanych po osiągnięciu progu cenowego, tylko takie jak zostały przyznane automatycznie przez system Sprzedającego. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach (komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

 

 1. Zawierając umowę kupna ze Sprzedającym Klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy (par. V Regulaminu ) jak i przypadku opisanego w par. III. pkt 9 Regulaminu.

 

 

 • 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

 1. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich.

 

 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy podanymi w cenniku transportu.
 2. Akceptowane formy płatności to:
 3. a) przelewem na konto bankowe
 1. b) zapłata kartą płatniczą – wówczas po dokonaniu opłaty karta płatnicza zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru,
 2. c) zewnętrzny system opłat, dostępny w sklepie, jak np. PayU, DotPay,
 3. d) za pobraniem (przy odbiorze)

 

 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

 

 1. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego na stronie www.foreverstrong.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: info@foreverstrong.pl lub adres korespondencyjny.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ocaso USA LLC zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku, kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.

 

 1. W przypadku Klientów niebędących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Towar należy odesłać na adres nadawcy (prosimy o wcześniejszy kontakt przed wysyłką).

 

 1. W przypadku płatności walutowych czy płatności czekami Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem przelanych środków na jego konto w wysokości do 10% zwracanej kwoty.

 

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

 

 • 6 Reklamacje i gwarancje
 1. JOcaso USA LLC oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z opisem towarów sprzedawanych przez siebie na stronie internetowej www.foreverstrong.pl

 

 1. Ocaso USA LLC, jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@foreverstrong.pl. Firma Ocaso USA LLC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

 1. Ocaso USA LLC oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa (jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 2. Ocaso USA LLC nie odpowiada za zatrzymania przesyłek przez instytucje takie jak Urzędy Celne w krajach docelowych. Wszelkie opłaty dotyczące odpraw celnych leżą po stronie kupującego.
 3. Ocaso USA LLC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Ocaso USA LLC lub poprzez e-mail na adres info@foreverstrong.pl

 

 • 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

2.Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

 1. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@foreverstrong.pl

 

 1. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

 1. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).